DM logo

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Školská rada 2016/2017

Školská rada 2016/2017Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada:

Vzhledem k tomu, že funkční období školské rady je tři roky (platnost byla do 27. 11 2016), byla provedena volba nové rady školy. Nově zvolení zástupci školské rady:

Mgr. Luděk Indra (předseda) jmenovaný za ZŠ a MŠ
Zdenka Vodičková jmenovaná za ZŠ a MŠ
Ing. Lenka Štočková jmenovaná za zřizovatele
Jan Caha jmenovaný za zřizovatele
Ladislav Kabelka zástupce rodičů
Lucie Ferdová zástupce rodičů

Školská rada zasedala ve školním roce 2016/2017 2x.

Při zasedání se zabývala změnami v ŠVP a návrhem rozpočtu na rok 2017.

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.